O NAS


TOnO PRACA SP. Z O.O. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31 lipca 2017 roku. Spółka jest przedsiębiorstwem społecznym o statusie non-profit.

Naszym celem jest aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących, poprzez zapewnienie atrakcyjnej pracy, zaprojektowanie ścieżek kariery, stworzenie możliwości awansu zawodowego.

Nasi pracownicy są zatrudniani na stanowiskach pracy dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie zadań związanych z pracą, oraz zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych zostały zakupione przy pomocy wsparcia w formie dotacji udzielonego przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych BORIS z siedzibą w Warszawie (00-040) ul. Warecka 4/6 w ramach Projektu „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie warszawsko- zachodnim”, realizowanego w ramach działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.